Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 •  
 • Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie EkoPozytywni i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 • Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 •  
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stowarzyszenie może, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 •  
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 • Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego.
 • Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
 •  
 • Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków i wolontariuszy, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 • Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków umożliwiających realizację celów statutowych.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 •  
 • Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział 2

Cele i formy działania stowarzyszenia

 •  

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz racjonalnego ich wykorzystania,
 2. propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 3. edukacja ekologiczna, prośrodowiskowa,
 4. wspieranie i inicjowanie akcji na rzecz odpowiedzialnego handlu, odpowiedzialnej produkcji, odpowiedzialnego i świadomego stylu życia,
 5. działalność na rzecz samorozwoju członków stowarzyszenia,
 6. krzewienie postaw obywatelskich, propagowanie i organizacja wolontariatu,
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 8. działalność charytatywna, działalność na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych
 9. promocja nauki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości,
 10. działalność edukacyjna i wychowawcza,
 11.  

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. naukę, edukację i przekazywanie odpowiednich wartości,
 2. organizowanie debat, spotkań, odczytów, konferencji, wernisaży, koncertów, spektakli, happeningów i innych wydarzeń,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 4. popularyzację w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. współpracę ze środowiskiem akademickim,
 6. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych realizujących zbliżone cele,
 7. inne działania realizujące cele statutowe.
 8.  

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. nauki, edukacji i przekazywania odpowiednich wartości,
 2. organizowania debat, spotkań, odczytów, konferencji, wernisaży, koncertów, spektakli, happeningów i innych wydarzeń,
 3. prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 4. popularyzacji w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. współpracy ze środowiskiem akademickim,
 6. współpracy i uczestnictwa w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych realizujących zbliżone cele,
 7. innych działań realizujących cele statutowe.

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 •  
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • Decyzję o podjęciu i przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział 3

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 •  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających;
 4.  
 5. Członkiem zwyczajny może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, tak obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak też cudzoziemiec (bez względu na miejsce swojego zamieszkania) mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, mająca zamiar czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia;
 6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia, lub też posiada osiągnięcia w realizacji jego celów.
 7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia w realizacji zadań statutowych.
 8.  
 9. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej;
 10. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 11.  
 12. Utrata praw członkowskich następuje w przypadku:
  1. złożenia Zarządowi pisemnego wypowiedzenia członkostwa,
  1. śmierci członka.
 13. Utrata praw członkowskich następuje także w przypadku wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
  1. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na 2 kolejnych Walnych Zebraniach Członków;
  1. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy od ostatecznego terminu zapłaty;
  1. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w §12 ust. 2 podpunktach a. i b.
  1. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 14. Utrata praw członkowskich osoby prawnej posiadającej tytuł członka wspierającego, następuje w przypadku likwidacji osoby prawnej oraz w przypadkach przewidzianych w §12 ust. 1 pkt. a. oraz §12 ust. 2 podpunktach a. i c.
 15. W przypadku braku zarządu zdolnego do działania członek stowarzyszenia może złożyć rezygnację z członkostwa na Walnym Zebraniu Członków.
 16.  
 17. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 18. Walne Zebranie Członków rozstrzyga w przedmiocie odwołania na najbliższym posiedzeniu, do tego czasu za wiążącą uznaje się uchwałę Zarządu.
 19. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 20.  
 21. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia;
  1. regularnie opłacać składki w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 22. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności:
 23. przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze,
 24. składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 25. korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 26. korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
 27. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.
 28.  
 29. Członkowie honorowi mają obowiązek swoją postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia.
 30. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych wymienione w §15 z wyjątkiem ust. 2 pkt. a.
 31.  
 32. Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania działalności Stowarzyszenia;
 33. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych wymienione w §15 z wyjątkiem ust. 2 pkt. a.

Rozdział 4

Władze stowarzyszenia

 •  
 • Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna.
 •  
 • Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 •  
 • Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 • Uchwały organów Stowarzyszenia wchodzą w życie po 7 dniach od ich podjęcia, chyba że w treści uchwały jest mowa o innym terminie.
 •  
 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 • Walne Zebrania Członków są:
  • Zwyczajne;
  • Nadzwyczajne.
 •  
 • Zwyczajne Walne Zebrania Członków są zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek:
 • 1 Członka Zarządu;
 • Komisji Rewizyjnej;
 • ½ liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia w drodze ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia lub w każdy inny skuteczny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
 •  
 • Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  • w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
  • w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę uczestników.
 • W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć:
  • członkowie honorowi Stowarzyszenia – z głosem doradczym;
  • członkowie wspierający Stowarzyszenia – z głosem doradczym;
  • zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 • Każdemu członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
 •  

W zakres kompetencji Walnego Zebrania Członków wchodzi:

 1. wybór członków Zarządu;
 2. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 5. nadawanie wyróżnień;
 6. określanie wysokości i sposobu uiszczania składki członkowskiej;
 7. uchwalanie rocznych planów, programów, raportów, sprawozdań
 8. podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących działania Stowarzyszenia, w szczególności zobowiązujących pozostałe organy Stowarzyszenia do podjęcia konkretnych działań;
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 •  
 • W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 1 do 3 Członków.
 • W przypadku zarządu dwuosobowego podjęcie uchwały następuje jednogłośnie.
 •  
 • Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i odpowiedzialną przed nimi.
 • Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 • W przypadku zarządu co najmniej dwu osobowego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz zaciągania zobowiązań do kwoty 5000,00 zł uprawiony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie, a powyżej tej kwoty upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 • W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest członek zarządu jednoosobowo.
 •  
 •  Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  • kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • przyjmowanie nowych członków;
  • ustalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz jego budżetu,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  • realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • nadawanie tytułu członka wspierającego Stowarzyszenia;
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 • Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.
 •  

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 •  
 • Komisja Rewizyjna składa się od 1 do 3 członków. W przypadku gdy Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, podejmuje uchwały jednomyślnie.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w Stowarzyszeniu żadnych innych funkcji z wyboru.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 •  

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Kontrola całokształtu działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej.
 3. Zgłaszanie uwag Zarządowi co do działalności finansowej Stowarzyszenia.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności i wniosków co do udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Wnioskowanie do Zarządu wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z prawem lub Statutem Stowarzyszenia.
 6.  

Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu;
 2. żądać od kontrolowanej jednostki przedłożenia odpowiednich dokumentów.
 3.  
 4. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §18 ust.1 pkt. b. i c. w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji członków.
 5. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 6. Liczba członków organu powołanych w trybie określonym w tym paragrafie nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu.

Rozdział 5

Majątek i działalność stowarzyszenia

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 •  
 • Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania.
 • Zmiany dokonane w Statucie podlegają zgłoszeniu organowi rejestrowemu w terminie do 7 dni od daty ich uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
 •  
 • Stowarzyszenie może zostać rozwiązane wyłącznie przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 • Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 • Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenie przeznacza na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.
 •  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.