Zostań naszym członkiem!

Deklaracja Przystąpienia Do:

Stowarzyszenia EkoPozytywni:

Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………,

Urodzony w…………………………………………………, dnia ………………………,

Zamieszkały w  …………………………………………………  kod ……………………,

Ulica, nr  …… ……………………………………………………………………………,

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………………,

Nr PESEL……………………………………,

Tel. ……………………………………,

e-mail ……………………………………,